Mobbing og trakassering

Hvis du opplever mobbing/trakassering, eller ser andre som blir utsatt for det, må du melde fra til voksne på skolen.

Trivsel

Vi jobber hele tiden for å skape trivsel for alle i et inkluderende miljø. Hvis du ser andre som blir trakassert, eller opplever det selv, er det viktig at du tar kontakt med en av de voksne på skolen.  

Du kan også henvende deg til Skolemiljøutvalget eller elev- og lærlingombudet i Akershus. Ombudet har taushetsplikt.

Skolen har utarbeidet rutiner for antimobbe-arbeidet i samarbeid med elevrådet. 

Mulige kilder til mistanke

 • observasjon av adferd på generell basis og enkelttilfeller
 • tilbakemelding i form av brukerundersøkelser
 • henvendelse fra foresatte (må ikke være skriftlig)
 • henvendelse fra elever på egne eller andres vegne (må ikke være skriftlig)

Generelle plikter for elever og ansatte

 • opptre som forbilder
 • arbeide aktivt for et godt psykososialt miljø
 • melde fra ved mistanke om at noen blir mobbet eller ekskludert

Ansattes plikter (lærere og andre)

 • gripe inn ved mistanke
 • undersøkelsesplikt
 • handlingsplikt
 • varsle rektor

Kontaktlærers særlige ansvar

 • jobbe for et godt psykososialt miljø i klassen
 • ha dialog med faglærerne om det psykososiale miljøet generelt og om hvordan enkeltelever har det
 • ha dialog med eleven (og foresatte til elever under 18 år) om hvordan eleven bidrar til det psykososiale miljøet
 • ha halvårsvurdering i orden og oppførsel

Ledelsens (rektors) plikter

 • avgjøre hva som skal gjøres videre i denne type saker
 • varsle foresatte hvis det blir vurdert til å være hensiktsmessig
 • behandle krav om tiltak fra elever eller foresatt som et forvaltningsmessig enkeltvedtak

 

 

Kontaktpersoner

Hanne Rud

Rektor

E-post hanne.rud@donski.vgs.no

Eivind Bisgaard Sundet

Miljøarbeider

E-post Eivind.Bisgaard.Sundet@donski.vgs.no

Tlf: 67806010