Tilrettelagt opplæring

Tilrettelagt opplæring er et opplæringstilbud til elever med spesielle behov. Vi tilbyr opplæring innen utdanningsprogrammene studiespesialiserende og service og samferdsel.

Hvem er vi ?

Vi har 20 elever fordelt på fire grupper og en toergruppe. Hver gruppe har en kontaktlærer og undervises av en faglærer ved hjelp av en eller to assistenter. All opplæring er tilpasset den enkelte elevs forutsetning og behov. Personalet har en bred og variert fagbakgrunn som sikrer et tilpasset tilbud og samarbeider med andre instanser der det er naturlig. Målet vårt er at elevene etter avsluttet skolegang hos oss skal stå best mulig rustet til en selvstendig livssituasjon med hensyn til sosial kompetanse, egen bosituasjon, arbeid og fritid.

Fagtilbudet

Begge utdanningsprogrammene har norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og kroppsøving. Studiespesialiserende har faget friluftsliv.

Service og samferdsel har servicefag og prosjekt til fordypning. Det legges også vekt på praktiske og sosiale ferdigheter.

Alle elever får muligheter for utplassering i arbeidslivet mens de går her.

Vi tar også elevene med på ekskursjoner, på museum, teater og hyttetur.

Individuelle opplæringsplaner

Elevene har rett til et treårig løp med mulighet for et eller to ekstra år. Etter fullført utdanning får de et kompetansebevis.

Undervisningen blir tilrettelagt ut fra det valgte utdanningsprogrammet og elevens behov beskrevet i sakkyndig vurdering om rett til spesialundervisning og enkeltvedtaket.

Alle elever med rett til spesialundervisning får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene blir utarbeidet av faglærere og kontaktlærer på bakgrunn av enkeltvedtaket, kartlegging av elevene, samtaler med elev og eventuelt foresatt og annen relevant informasjon.

 

 

 

 

Kontaktperson

Vibeke S Strand

Avdelingsleder tilrettelagt opplæring

E-post Vibeke.S.Strand@donski.vgs.no

Tlf: 99 24 65 75