Retningslinjer for eksamensgjennomføring

Eksamen skal måle i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen.

Eksamineringen skal gi kandidaten anledning til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. For å sikre at kandidaten skal få vist sine kunnskaper og ferdigheter, må eksamensformen være forutsigbar og kjent.

Retningslinjer for eksamensgjennomføring på videregående skoler i Akershus (PDF)

Alle eksamenskandidater skal få informasjon fra skolen om eksamensavviklingen. Rektor er ansvarlig for at eksamen blir gjennomført i tråd med opplæringsloven og retningslinjene gitt av Akershus fylkeskommune.

1. Uttrekk

Rektor trekker ut elever til eksamen på alle trinn, både sentralt og lokalt gitt eksamen i tråd med reglementet fastsatt av Utdanningsdirektoratet.

  • Dato for offentliggjøring av sentralt gitt eksamen settes av Utdanningsdirektoratet.
  • Dato for offentliggjøring av lokalt gitt eksamen settes av Akershus fylkeskommune.

48 timer før elevene skal opp til lokalt gitt eksamen i et trekkfag, skal de få melding om hvilket fag de skal prøves i.

I de tilfeller der Utdanningsdirektoratet eller Akershus fylkeskommune ikke har fastsatt felles eksamensdato og -tidspunkt, blir dette fastsatt av rektor.

2. Gjennomføring av eksamen

Eksamenskandidaten skal møte i eksamenslokalet senest 15 minutter før oppgavene deles ut. Rektor kan pålegge kandidaten å møte tidligere, dersom dette er nødvendig av praktiske årsaker.

Skolen har ansvar for å kontrollere eksamenskandidatens identitet. Om nødvendig må eksamenskandidaten vise legitimasjon.

Lengden på eksamen er avhengig av eksamensordningen i faget. Se bestemmelser for de enkelte fagene på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Rammene for eksamen på eksamensdagen skal være:

  • skriftlig eksamen – inntil 5 timer
  • muntlig eksamen – inntil 30 minutter per elev eller privatist
  • muntlig-praktisk eksamen – inntil 45 minutter per elev eller privatist
  • praktisk eksamen – inntil 5 timer

3. Hjelpemidler

Skolene skal legge til rette for og i størst mulig grad gjennomføre IKT-basert eksamen.

Elevene bruker egen PC til IKT-basert eksamen. Skolen må sikre at det stilles brukerstøtte til rådighet under gjennomføring av eksamen, og stille med utlåns-PC dersom elevens PC går i stykker.

Eksamenstilsynet, eller den rektor utpeker, skal kunne kontrollere at eksamenskandidaten bare har tilgang til tillatte hjelpemidler. Vesker, mobiltelefoner og lignende skal settes på anvist sted.

4. Brudd på reglene, bortvisning, fusk og plagiat

Det er ikke tillatt å opprette egne nettverk eller benytte annen elektronisk kommunikasjon for å unngå sperrer og begrensninger som er satt opp i forbindelse med opplæring og eksamen. (Jfr. IKT-reglement.)

Eksamenskandidaten skal ikke hindre eller forstyrre gjennomføringen av eksamen. Dersom eksamenskandidaten bryter gitte regler eller ikke retter seg etter pålegg tilsynet gir kan kandidaten etter advarsel bortvises fra eksamen.

Eksamen i et fag kan annulleres dersom en eksamenskandidat har fusket eller forsøkt å fuske ved eksamen. Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal avgjøres av rektor. Eksamenskandidaten skal ha anledning til å uttale seg muntlig før rektor fatter enkeltvedtak om annullering av eksamen. Eleven har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen.

Dersom eksamen blir annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk, kan eksamenskandidaten gå opp til eksamen i faget som privatist tidligst ett år etter den annullerte eksamen.

5. Utsatt eller ny eksamen

En elev som på grunn av dokumentert fravær ikke kan møte til eksamen har rett til å gå opp til første etterfølgende eksamen. En eksamenskandidat som blir syk under gjennomføringen av eksamen må melde fra til skolen.

En elev har rett til ny eksamen ved første ordinære eksamen dersom eleven får karakteren 1 ved ordinær eksamen. Eleven må selv melde seg opp til ny eksamen.

En elev som får karakteren 1 i standpunktkarakter i et fag har rett til særskilt eksamen i faget dersom han/hun ikke er trukket ut til eksamen i faget, eller det gjelder et fag der det ikke blir holdt ordinær eksamen.

Eksamenskandidaten må selv melde seg opp til utsatt, ny eller særskilt eksamen. Ved utsatt eksamen i trekkfag, skal trekkingen av fag skje på nytt.

Dersom eleven ikke går opp til første etterfølgende eksamen ved utsatt eller ny eksamen, må han/hun ta eksamen som privatist.

Eksamenskandidater med behov for særskilt tilrettelegging på eksamen kan søke om dette.

For ytterligere informasjon om gjennomføring av eksamen, se: