Fraværsgrense

Hovedtrekk ved fraværsgrensen

Det er fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats og å forhindre skulk. Følgende punkter er viktige for å forstå fraværsgrensen:

 • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag.
 • Fraværsgrensen gjelder halvårsvurdering m/karakter + standpunktkarakter.
 • Hvis eleven har mer enn 10 % udokumentert fravær er hovedregelen at det ikke vil bli satt karakter.
 • Elevene kan likevel få halvårsvurdering med karakter og standpunktkarakter, hvis han eller hun kan dokumentere at fraværet utover 10 prosent kommer av
  • helse- og velferdsgrunner (også fravær på grunn av legetime, tannlegetime, time hos BUP, avtale med skolehelsetjeneste e.l.)
  • arbeid som tillitsvalgt
  • politisk arbeid
  • hjelpearbeid
  • lovpålagt oppmøte
  • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, for eksempel idrett eller kultur (jamfør § 3-47 femte ledd a til f).
  • elever vil også kunne få unntatt fravær på inntil to dager til religiøse høytider utenom Den norske kirke (jamfør § 3-47 åttende ledd).

Fravær av helsegrunner må i utgangspunktet dokumenteres med legeerklæring eller med dokumentasjon fra annen sakkyndig, som for eksempel fysioterapeut, tannlege eller psykolog (herunder BUP).

Sykdom som etter sin art gjør det vanskelig eller lite hensiktsmessig å oppsøke sakkyndig for hvert enkelt tilfelle, kan dokumenteres med egenmelding i kombinasjon med annen type godkjent dokumentasjon. Slik annen type dokumentasjon kan for eksempel være erklæring som godtgjør at eleven har en kronisk sykdom. For elever under 18 år må egenmeldingen komme fra foresatte.

 • Det er føres ikke fravær hvis eleven uteblir fra undervisning på grunn av
  • rådgiving på skolen
  • møte (utredning) med PP-tjenesten og statped.
  • elevrådsarbeid og lignende som er godkjent av skolen
  • avtalt samtale med rektor eller andre ansatte
 • Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær. På Dønski sender vi varselbrev etter 5 % udokumentert fagfravær.

 

Hvordan fraværet beregnes

 • For standpunktkarakter regnes fraværet opp mot timetallet i faget det året det settes standpunktkarakter.
 • For halvårsvurdering med karakter regnes fraværet opp mot timetallet i faget i det halvåret. I gjennomgående fag der det gis halvårsvurdering med karakter også andre halvår, regnes fraværet for hele året opp mot det totale timetallet i faget det året.
 • Det føres fravær ved oppmøte mer enn 15 minutter etter at opplæringen er startet

 

 Skjønn mellom 10 og 15%

 • Hvis en elev har mellom 10 og 15 % udokumentert fravær kan rektor bestemme om karakter likevel kan settes. Dette er en snever unntaksbestemmelse for elever i en vanskelig livssituasjon med fraværsgrunner som ikke kan dokumenteres. I slike tilfeller kan det udokumenterte fraværet uansett ikke overstige 15 %.

 

Elevens ansvar knyttet til fraværsgrensen

 • Hvis eleven mener han/hun har hatt fravær som bør unntas fagfravær, må eleven legge fram aktuell dokumentasjon og søknadsskjema om unntak fra fraværsgrensen. Dette leveres til kontaktlærer så snart som mulig etter at eleven er tilbake på skolen. Hvis kontaktlærer er i tvil om dokumentasjonen kan godkjennes, vurderes dokumentasjonen også av rektor.
 • Hvis fraværet skyldes kronisk sykdom eller lignende, slik at egenerklæring kan kombineres med annen dokumentasjon, skal en slik egenerklæring leveres kontaktlærer så snart som mulig i forbindelse med fraværet. For elever under 18 år er det elevens foresatte som leverer egenerklæringen.

 

Oversikt over 5 og 10% fravær i ulike fag

 

Timer per uke

5% fravær 1. termin

10% fravær 1. termin

5% fravær totalt i faget

10% fravær totalt i faget

(45 min)

(varsel sendes)

(det settes ikke karakter)

(varsel sendes)

(det settes ikke karakter)

2 2 4 4 8
3 3 6 6 12
4 4 8 8 16
5 5 10 10 20
6 6 12 12 24

 

 For mer informasjon om fraværsgrensen, se Udirs hjemmeside.