Mobbing og andre krenkelser

Ta kontakt med skolens rådgivere, elevkontakt eller miljøarbeider dersom du lurer på noe eller opplever/observerer mobbing. Les også om skolemiljøutvalget som kan hjelpe til med tilrettelegging.

Alle ansattes plikter

 • Følge med
 • Gripe inn ved mistanke
 • Varsle rektor – alltid
  • Det kan varsles muntlig eller skriftlig
 • Undersøkelsesplikt
 • Handlingsplikt

 Ledelsens plikter

 • Avgjøre hva som skal gjøres videre i denne type saker
 • Varsle foresatte hvis det blir vurdert til å være hensiktsmessig
 • Behandle krav om tiltak fra elever eller foresatt som et forvaltningsmessig enkeltvedtak

Rektors ansvar

 • Undersøke saken
 • Sette inn tiltak
 • Evaluere tiltakene
 • Lage en aktivitetsplan (skal til elev/foresatt og i elevens mappe)

Aktivitetsplanens innhold

 • En beskrivelse av problemet
 • Hvilke tiltak som er planlagt
 • Når tiltakene skal gjennomføres
 • Hvem er ansvarlig for gjennomføringen
 • Når tiltakene skal evalueres

 

Generelle plikter for elever og ansatt

 • Opptre som forbilder ovenfor hver enkelt elev og ansatt
 • Arbeide aktivt for et godt psykososialt miljø
 • Melde fra ved mistanke om at noen blir mobbet eller ekskludert

 Kontaktlærers særlige ansvar

 • Jobbe for et godt psykososialt miljø i klassen
 • Ha dialog med faglærerne om det psykososiale miljøet generelt og om hvordan enkeltelever har det
 • Ha dialog med eleven (og foresatte til elever under 18 år) om hvordan eleven bidrar til det psykososiale miljøet
 • Legge vekt på halvårsvurderingen i orden og oppførsel

 

Andre forhold som må tas hensyn til

 • Involverte elever skal bli hørt.
 • I alvorlige tilfeller varsles skoleeier.
 • Fylkesdirektøren varsles hvis en ansatt krenker en elev.