Narkotikaforebygging

Akershus fylkeskommune har et samarbeid med Asker og Bærum politidistrikt om narkotikaforebyggende arbeid i videregående skole

Retningslinjer

Opplæringsloven § 9a sier at elever skal ha et helsefremmende skolemiljø. Forskrift til ordensreglementet for de videregående skolene i Akershus understreker at skolene skal være rusfrie arenaer.

Politiinstruksen § 15-1 pålegger politiet ” å innlede et nært samarbeid med skole - og sosialmyndigheter og snarest underrette disse om forhold av antatt interesse for deres virksomhet”. Politiets forebyggende arbeid knyttet til narkotika er blant annet omtalt i Politidirektoratets rapport ”Politiets bekjempelse av narkotikakriminalitet i perioden 2011-2015”.

Rutiner 

  • skolens fellesområder herunder skolegårder, kantine, korridorer, fellestoaletter og andre åpne områder er offentlige og vil kunne bli gjennomsøkt med narkotikahund
  • ved markering fra narkotikahund, tar politiet stilling til om det er grunnlag for å ransake eleven for å sikre spor

Ved narkotikaovertredelser

Politiet har ulike virkemidler de kan ta i bruk ved avdekking av narkotikaovertredelse: 

  • anmeldelse
  • pågripelse og transport til politistasjon / politihuset
  • urinprøvetaking eller annen sikring av biologisk bevismateriale
  • avhør (med foreldre til stede hvis eleven er under 18 år)
  • bekymringsmelding til barnevernet (under 18 år)
  • bekymringssamtaler hos politiet med eleven og foresatte hvis eleven er under 18 år. (Kan også gjøres med foreldre hvis eleven er over 18 år og samtykker)

Skolen kan også bruke sine sanksjonsmuligheter ved avdekking av narkotikaovertredelse.