Rett til trygt skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.

Skolens ansvar

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen. Skolens ansatte har plikt til å gripe inn mot krenkende ord eller handlinger, som mobbing, diskriminering, vold og rasisme. Hvis en voksen på skolen vet om, eller tror, at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid:

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen igjen. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt.

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle skoleeier, som vil følge opp saken videre.

Skolens sosiale handlingsplan

Meld fra til skolen

Hvis en elev eller foresatte ikke opplever skolemiljøet som trygt og godt, ta kontakt med skolen så fort som mulig.

Man kan varsle skolen muntlig eller per telefon. Forklar hva saken gjelder, og be om at skolen gjør noe for at eleven skal få det bedre. Snakk gjerne med kontaktlærer først, eller ta kontakt med rektor.

Melde saken til Fylkesmannen

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan du melde saken til Fylkesmannen der du bor.

  • Først må du ha tatt opp saken med rektor på skolen
  • Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor
  • Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på

En eventuell klage bør være skriftlig begrunnet, og konkretisere hva dere er misfornøyde med når det gjelder skolens behandling av saken.

Hvis fylkesmannen kommer til at skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten sin, kan fylkesmannen bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et godt og trygt skolemiljø.

Informasjon om mobbing og rettigheter

På www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis en elev opplever mobbing.