Tilrettelagt opplæring

Tilrettelagt opplæring er et opplæringstilbud til elever med spesielle behov. Vi tilbyr opplæring innen utdanningsprogrammene studiespesialiserende og service og samferdsel.

Hvem er vi ?

For tiden har vi 20 elever fordelt på 4 firergrupper. Hver gruppe har en kontaktlærer og undervises av en faglærer ved hjelp a

v en assistent. Ved behov kan det opprettes toergrupper. All opplæring er tilpasset den enkelte elevs forutsetning og behov. Personalet har en bred og variert fagbakgrunn som sikrer et tilpasset tilbud og samarbeider med andre instanser der det er naturlig. Målet vårt er at elevene etter avsluttet skolegang hos oss skal stå best mulig rustet til en selvstendig livssituasjon med hensyn til sosial kompetanse, egen bosituasjon, arbeid og fritid.

Fagtilbudet

Begge utdanningsprogrammene har norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving. Studiespesialiserende har i tillegg geografi, historie og friluftsliv. Service og samferdsel har servicefag og prosjekt/ungdomsbedrift. Det legges også vekt på praktiske og sosiale ferdigheter.

Alle elever får muligheter for utplassering i arbeidslivet mens de går her.

Vi tar også elevene med på ekskursjoner, på museum, teater og hyttetur.

Individuelle opplæringsplaner

Elevene har rett til et treårig løp med mulighet for et eller to ekstra år. Etter fullført utdanning får de et kompetansebevis.

Undervisningen blir tilrettelagt ut fra det valgte utdanningsprogrammet og elevens behov beskrevet av PPT i sakkyndig vurdering om rett til spesialundervisning og skolens enkeltvedtak.

Alle elever med rett til spesialundervisning får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene blir utarbeidet av faglærere og kontaktlærer på bakgrunn av enkeltvedtaket, kartlegging av elevene, samtaler med elev og eventuelt foresatt og annen relevant informasjon.